ระบบศูนย์กลางบริการงานภาครัฐ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานบริการด้านโรงงานอุตสาหกรรม
งานบริการด้านวัตถุอันตราย
งานบริการด้านเครื่องจักร

คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

...
คู่มือประชาชน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
การจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

...
Download แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มในการใช้บริการต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน แบบฟอร์มเกี่ยวกับจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน หรือแบบฟอร์มเกี่ยวกับวัตถุอันตราย

...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ติดตามข่าวสารต่างๆ กับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมโรงงานอุตสหากรรม

Clip VDO คู่มือการใช้งานระบบ